linh tây tower

Giới thiệu chung

1. Địa chỉ :         02 Hà Văn Mao, Thành phố Thanh Hoá

2. Số điện thoại :   037.852.328;  Fax: 037.850.236 .

3. Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Website:         http://www.thanhhoaedu.vn

5. Cơ cấu tổ chức:

          a) Ban Giám đốc.

          Tiến sĩ   Phạm Thị Hằng – Giám đốc sở.

         Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc;

          Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc;

 b) Các phòng Ban:

           1. Phòng Giáo dục Mầm non,

          2. Phòng Giáo dục Tiểu học,

          3. Phòng Giáo dục Trung học,

          4. Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp,

          5. Phòng Giáo dục thường xuyên,

          6. Phòng Tổ chức cán bộ

          7. Phòng Kế hoạch tài chính,

          8. Văn phòng Sở,

          9. Thanh tra,

          10. Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

          11. Phòng Pháp chế và Công tác học sinh sinh viên

          12. Xưởng in.

          13. Ban quản lý công trình.


  

 

File đính kèm: