linh tây tower

Giải pháp trong việc tăng cường dạy học tiếng Anh tiểu học ở vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Giải pháp trong việc tăng cường dạy học tiếng Anh tiểu học ở vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Thạc sĩ Trịnh Vĩnh Long -

                                                               Trưởng phòng GDTH, Sở GD&ĐT

 

          Thanh Hoá có 11 huyện miền núi trên tổng số 27 đơn vị huyện, thị, thành phố; chiếm 2/3 diện tích toàn tỉnh, gồm 102 xã diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và 47 xã vùng cao biên giới; có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống (Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, HMông, Khơ-mú). Năm học 2017-2018,  khu vực miền núi có 237 trường tiểu học (trong đó cấp Tiểu học là 225 trường, liên cấp tiểu học và THCS là 12 trường); học sinh (HS) tiểu học có 73.069 em, số học sinh được tham gia học tiếng Anh là 36.359 em, đạt tỉ lệ 49,3%; trong đó, khối lớp 1, 2 là 5.213 em; khối lớp 3, 4, 5 là 31.146 em.

Ở vùng ĐBKK, cơ sở vật chất còn thiếu nhiều, trang thiết bị dạy học nghèo nàn, chưa đáp ứng đủ nhu cầu đổi mới công tác giảng dạy. HS chậm biết đọc, biết viết, nhiều em đọc tiếng Việt còn chậm, đọc sai, viết chậm, viết sai. Đội ngũ giáo viên (GV) hiện nay thừa thiếu cục bộ ở một số môn học. Riêng môn Tiếng Anh, GV cấp Tiểu học còn thiếu và yếu; nhiều GV phải dạy liên trường ở cả 2 cấp học. Tổng số GV tiếng Anh hiện có là 130, trong đó biên chế là 73, hợp đồng là 57. GV đạt trình độ từ B2 trở lên là 69. Có nhiều huyện thiếu trầm trọng GV tiếng Anh, như: Quan Sơn 14 trường có 7 GV; Ngọc Lặc 32 trường có 5 GV; Thạch Thành 33 trường có 10 GV; Cẩm Thủy 20 trường có 6 GV; Như Thanh 21 trường có 4 GV. Số lượng GV cần có để triển khai cho toàn bộ HS lớp 3, 4, 5 học đủ 4 tiết/tuần là 217 GV. Tổng số GV và tỉ lệ đạt chuẩn năng lực còn thiếu để triền khai dạy học tiếng Anh theo chương trình của Bộ là: 157 GV. Vì vậy, việc dạy học tiếng Anh ở khu vực này gặp rất nhiều khó khăn.

         Trước tình hình, thực trạng nêu trên, để việc dạy học tiếng Anh ở các trường tiểu học vùng ĐBKK từng bước được tăng cường, nâng cao chất lượng, các cấp quản lí giáo dục cần quan tâm tới một số giải pháp sau:

       1. Giải pháp chung

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương dạy học ngoại ngữ theo Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” được Thủ tướng Chính  phủ phê duyệt và Kế hoạch dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học của Chủ tịch UBND tỉnh trong ngành giáo dục và các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của các lực lượng xã hội, quyết tâm triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong các trường tiểu học.

- Tham mưu điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách phù hợp với đội ngũ GV dạy tiếng Anh cấp Tiểu học theo hướng: tuyển dụng và bố trí đầy đủ về số lượng GV cho vùng ĐBKK; có chính sách phù hợp trong tuyển dụng và bồi dưỡng GV tiếng Anh thực hiện giảng dạy đảm bảo chất lượng (theo chuẩn kiến thức, kĩ năng) và tính ổn định trong giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng HS vùng dân tộc thiểu số, vùng ĐBKK; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; trang thiết bị phục vụ việc dạy và học tiếng Anh; đáp ứng danh mục tối thiểu phục vụ cho việc dạy và học tiếng Anh.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút sự đóng góp của toàn xã hội hỗ trợ xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học vùng ĐBKK.

           2. Giải pháp cụ thể đối với sở giáo dục và đào tạo

- Sở giáo dục và đào tạo (Sở) chỉ đạo tăng cường dạy học tiếng Anh theo hướng dẫn tại Công văn số 11654/BGDĐT-GDTH ngày 22/12/2008 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh cấp Tiểu học giai đoạn 2011-2020.

- Tham mưu cho UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ và GV cốt cán chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện. Trong những năm qua, số cán bộ được đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ đã được quan tâm bố trí cho các phòng giáo dục và đào tạo để chỉ đạo môn Tiếng Anh trên các địa bàn. Đội ngũ cốt cán chuyên môn các cấp được chăm lo xây dựng, hỗ trợ đắc lực cho phòng và sở trong công tác chuyên môn bộ môn Tiếng Anh.

- Chỉ đạo sát sao thực hiện nhiệm vụ tổ chức dạy học ngoại ngữ trong các trường tiểu học hằng năm của Bộ GD&ĐT. Chỉ đạo các nhà trường thực hiện dạy học các chương trình tiếng Anh bắt buộc, tự chọn, tăng cường phù hợp với điều kiện của từng trường, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh.

- Để triển khai lộ trình của tỉnh, Sở đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học, trước hết là xây dựng kế hoạch rà soát và phân loại đội ngũ giáo viên (Công văn số 1754/SGDĐT-GDTH ngày 28/11/2011); Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học (Công văn số 1104/SGD ĐT-GDTH ngày 08/8/2011).

- Thường xuyên tổ chức các cuộc tập huấn cho giáo viên nhằm nâng cao kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn, như: Công văn số 830/SGDĐT-GDTH ngày 12/05/2014 v/v tập huấn BDGV tiếng Anh cấp TH, THCS theo ĐANN 2008-2020; Công văn số 1505/SGDĐT-GDTH ngày 30/08/2016 v/v tập huấn kĩ năng dạy học và đánh giá môn tiếng Anh tiểu học, …Hằng năm, Sở đều sớm ban hành văn bản hướng dẫn dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học trong toàn tỉnh.

3. Giải pháp cụ thể đối với phòng giáo dục và đào tạo

- Khảo sát thực trạng dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học ở vùng ĐBKK về số trường, lớp, học sinh học tiếng Anh; số giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học và tình hình cơ sở vật chất dạy học tiếng Anh.

- Thực hiện dạy học Chương trình Tiếng Anh bắt  buộc từ lớp 3 ở các vùng ĐBKK theo lộ trình của tỉnh.

- Tham mưu với huyện xây dựng đội ngũ giáo viên: khảo sát chất lượng đội ngũ GV dạy tiếng Anh cấp Tiểu học theo chuẩn B2 khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ cho vùng ĐBKK; rà soát, tập huấn, bồi dưỡng GV chưa đạt chuẩn về lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT; tuyển dụng GV tiếng Anh đủ về số lượng theo lộ trình triển khai dạy học, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2011-2020.

- Tham mưu với huyện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đối với bộ môn tiếng Anh trong các nhà trường; đảm bảo các yêu cầu về sách giáo khoa, sách GV, tài liệu tham khảo cho vùng ĐBKK. Tăng cường thêm GV biên chế (hoặc hợp đồng) để HS vùng ĐBKK được học tiếng Anh từ lớp 1.

4. Kiến nghị đối với BộGiáo dục và Đào tạo

- Đề nghị Bộ GD&ĐT có điều chỉnh chương trình và có hướng dẫn dạy học riêng môn Tiếng Anh đối với GV và HS vùng ĐBKK.

- Có thêm chế độ chính sách ưu tiên đối với GV và HS ở vùng ĐBKK.

- Hỗ trợ về phương tiện, thiết bị, sách và tài liệu dạy học Tiếng Anh cho GV và HS ở vùng ĐBKK.

Tăng cường dạy học tiếng Anh ở các trường tiểu học vùng ĐBKK là việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng GD nói chung và chất lượng học ngoại ngữ cho HS vùng DTTS nói riêng. Đây là việc làm hết sức cần thiết, cần có sự tham gia vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của các cấp chính quyền địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội, chính sách giáo dục cho miền núi, vùng ĐBKK, vùng DTTS./.

File đính kèm: