Kết luận về việc kiểm tra thực hiện quy định các khoản thu, chi ngoài ngân sách tại các đơn vị, trường học thuộc TP Thanh Hóa năm học 2013-2014

Thực hiện Chỉ thị số: 18/CT-UBND ngày 27/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Đoàn kiểm tra về thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2013-2014 tại một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa,Xét báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở GD&ĐT kết luận: