linh tây tower

Bài viết

Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CBGV, NLĐ

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THANH HÓA ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TRONG CBGV, NLĐ

 

                                                            - Phạm Thị Loan -

                               Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa

 

Tuyên truyền, giáo dục là một chức năng và cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động. Đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng có vai trò quyết định trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Xác định rõ điều đó, trong thời gian qua, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Để nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền, giáo dục trong tình hình hiện nay, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa đã chủ động phối hợp Sở Giáo dục Đào tạo ban hành Hướng dẫn liên tịch số 1079/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 13/6/2014 về việc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29 Hội nghị TW8 (khóa XI), Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch, nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, chủ động, như: hội nghị quán triệt, nghe nói chuyện chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, liên hoan văn nghệ, tổ chức quyên góp và nhắn tin ủng hộ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang hàng ngày hàng giờ bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong các ngày (10, 11, 12/7/2014; 06, 08, 09/8/2014), tại huyện Nga Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Nông Cống, Yên Định, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2014 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2014Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng  (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; hướng về biển đảo quê hương.

 

Đồng chí Hoàng Tiến Hiện – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa –

truyền đạt nội dung hội nghị tổ chức tại huyện Quảng Xương

Hội nghị đã được tổ chức nghiêm túc, có gần 2.500 CBGV, NLĐ tham gia. Qua hội nghị, CBGV, NLĐ các trường THPTvà cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT và cán bộ CĐGD các huyện nhận thức sâu sắc, cụ thể hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vềnêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với nhận thức và hành động thực hiện Nghị quyết TW4(khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; hiểu sâu sắc hơn về những quan điểm, mục tiêu của Đảng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người thầy nhằm thực hiện tốt các giải pháp nêu ra trong Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), đồng thời, nâng cao nhận thức, tinh thần yêu nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền của Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ CBGV, NLĐ, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành.

 

File đính kèm: