linh tây tower

Bài viết

Quyết định số 2470/2014/QĐ-UBND

Bãi bỏ hai văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành: Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 và Quyết định số 1951/2000/QĐ-UB ngày 11/8/2000. Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

File đính kèm: d2470.pdf