linh tây tower

Bài viết

Hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trường học

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Quyết định số 731/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch kiểm tra năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra tình hình hình thực hiện công tác pháp chế trong đó có công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại một số đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy phần lớn các đơn vị trường học đã triển khai xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật. Tuy nhiên công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại một số đơn vị trường học còn nhiều hạn chế như: Một số đơn vị trường học chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong việc quản lý, điều hành và nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh nên chưa quyết định thành lập, xây dựng Tủ sách pháp luật; có đơn vị trường học đã xây dựng Tủ sách pháp luật nhưng việc bổ sung và khai thác Tủ sách pháp luật chưa kịp thời, kém hiệu quả; việc quản lý, khai thác và đầu tư kinh phí cho Tủ sách pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, chưa đúng quy định, số đầu sách hàng năm ít được bổ sung; thậm chí có đơn vị hàng năm không bổ sung đầu sách; vị trí đặt tủ sách không thuận lợi cho quá trình mượn, đọc; Cán bộ, giáo viên và học sinh tại một số trường học ít quan tâm đến việc mượn sách, báo, tài liệu từ Tủ sách pháp luật để nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật.